Adres: Stelle 6a, 3191 KE Hoogvliet

Openingstijden: Ma/Vr 8:00 - 17:00

Privacybeleid

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartspraktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe
wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met
persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze
algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld
in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw
rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De huisartspraktijk
In onze
huisartspraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te
kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk
zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke
verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke
Gezondheid).

De plichten van de huisartspraktijk
Demopraktijk. is volgens de AVG de
verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die
daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door
  uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Demopraktijk. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw
  persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt
  geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden
  gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond
  van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Demopraktijk.. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet
in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van
uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt
vertrouwelijk behandeld. Demopraktijk. is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de
voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier
aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch
dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren
vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de
patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan
worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de
zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking
van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Demopraktijk. hebben de verplichting vertrouwelijk met
uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw
persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op
grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer
gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde
gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners
(bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend arts).

Uitwisseling gegevens
Demopraktijk. wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,
via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u
’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de
huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar
aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw
behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar
ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en
verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe arts/zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe
arts/zorgverlener op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw
patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude arts/zorgverlener het dossier overdraagt aan uw nieuwe
arts/zorgverlener. De oude arts/zorgverlener doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u
uw oude arts/zorgverlener heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe arts/zorgverlener.

Uw
medisch dossier wordt dan door uw arts/zorgverlener persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het
originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.
Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe arts/zorgverlener worden overgedragen. Beide
artsen/zorgverleners moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd
zijn.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens
delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts/zorgverlener hierover graag met u in gesprek.

Mededeling praktijkovername

Geachte heer/mevrouw, 

 

Het is alweer bijna 4 maanden geleden dat ik huisartsenpraktijk van dokter van Eijk heb overgenomen en uw huisarts ben geworden. Ik kijk terug op een goede maar intensieve periode maar zie verwachtingsvol en met vertrouwen uit naar de toekomst. De afgelopen tijd is er veel gebeurd waardoor er ook wat dingen zijn veranderd. Wellicht heeft u dit de laatste tijd zelf al ondervonden. Vanuit zorgvuldigheid willen we dit bericht gebruiken om u hierover te informeren. 

 

Personele bezetting 

De afgelopen tijd hebben we als team (helaas) te maken gekregen met onvoldoende personele bezetting door ziekte, zwangerschap en vormen van verlof. Hierdoor waren wij genoodzaakt ons team uit te breiden. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om een vast team van zorgverleners te creëren. Graag wil ik dit moment aangrijpen om het vaste team (met vertrouwde en nieuwe gezichten) aan u voor te stellen: 

 • Mw. G. van Amelsfort, huisarts, werkzaam op de donderdag 
 • Dhr. T. Raaijmaakers, huisarts, werkzaam op de dinsdag 
 • Dhr. R. Billar, huisarts, werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag 
 • Dhr. S. Lagzimi, arts, werkzaam op wisselende dagen 

Nelleke, Jessica, Jacqueline en Mariëlle als praktijkondersteuners. Saffira, Celine, Laura, Michelle, Bianca, Jill en Siham als doktersassistenten en mw. Hester Lindhout als praktijkmanager. Hiermee komt er een einde aan een lange periode van de inzet van 1 vaste huisarts en een klein team aan vast personeel wat u voorheen gewend was. Incidenteel kan het zijn dat u alsnog zorg krijgt van een invalhuisarts/assistente dit proberen we als team echter zo veel mogelijk te voorkomen en onderling voor elkaar op te vangen. Dit doen we omdat wij, het net als u, heel belangrijk vinden om continue en kwalitatieve zorg te blijven bieden door middel van vertrouwde gezichten. 

 

Omdat ik me als eigenaar regelmatig bezighoud met beleidsmatige- en organisatorische zaken zal ik de patiëntenzorg, met het volste vertrouwen voor een deel overlaten aan het vaste team zoals hierboven beschreven. U mag de komende tijd zelf gaan ervaren met welke van bovenstaande dokters u een goede en fijne verstandhouding ervaart. U kunt bij het maken van een afspraak bij de assistente aangeven met welke dokter u een afspraak wenst.  

 

Bereikbaarheid 

De praktijk is voor spoedeisende en/of levensbedreigende situaties elke werkdag (telefonisch) bereikbaar tussen 8:00 -17:00 uur. Voor het maken van afspraken en het stellen van reguliere vragen zijn wij elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 08:00-10:30 uur en tussen 13:30-16.00 uur.  Tijdens deze tijden kunt u ook kiezen om een terugbelverzoek achter te laten, zodat u niet in de wachtrij hoeft te blijven wachten. Daarnaast zijn we ook 24/7 via MijnGezondheid.Net te bereiken voor het aanvragen van herhaalrecepten, inzage in uw medische dossier, inzien van uitslagen, het stellen van vragen en het maken van een afspraak. U zou ons erg kunnen helpen door gebruik te maken van deze functionaliteiten. Maakt u hier nog geen gebruik van? Informeer dan bij de assistente over de mogelijkheden. 

 

Spreekuren 

De huisartsen draaien spreekuur tussen 08:00-10:30 uur en tussen 13:30-16.00 uur. De assistenten draaien dagelijks spreekuur tussen 11.00-12.30u, 13.00-13.30u en van 16.00-16.30u.  De reden van deze wijziging heeft te maken met de toename van de administratieve taken waarvoor de medewerkers de tijd nodig hebben om dit te kunnen uitvoeren binnen hun werkdag. Heeft u al een afspraak staan? Deze gaat gewoon door op de oorspronkelijk afgesproken tijd. Het zou kunnen dat u een berichtje heeft gehad via MijnGezondheid.Net dat er een wijziging van uw afspraak heeft plaatsgevonden. Dit automatische berichtje kunt u negeren. Wij plannen namelijk nooit een afspraak voor u in of wijzigen een tijdstip van een afspraak zonder telefonisch overleg met u.   

Voorlopig zijn er geen avondspreekuren beschikbaar. 

 

Afspraken 

Onze doktersassistenten werken onder supervisie van de huisarts. Om een beter beeld te krijgen van uw situatie zullen zij, bij het maken van een afspraak, vragen naar de reden van uw komst. En waar nodig nog extra vragen stellen. Dit doen zij op verzoek van de huisarts met als doel u van de beste zorg te voorzien.  De doktersassistenten zijn extra geschoold hiervoor en hebben, net als de huisarts, een geheimhoudingsplicht. U wordt vriendelijk verzocht hieraan mee te werken. 

 

Echo buik 

Op 14 Juni 2024 heb ik een opleiding afgerond echografie abdomen voor huisartsen. Ik ben sindsdien te vinden in de register bij de college voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). Wat betekent dit voor u? U kunt snel terecht op de praktijk of bij uitzonderingen bij u thuis een echo van uw buik laten plaatsvinden bij buikklachten, onverklaarbare gewichtsverlies, misselijkheid of braken.   

 

Tot slot. We doen er alles aan om zo goed mogelijke zorg te leveren. Dit is echter geen gemakkelijke opgave. We begrijpen heel goed dat het voor u niet fijn is als u gebeld wordt en uw gemaakte afspraak moet worden verzet bijvoorbeeld vanwege een zieke medewerker. Of als u weer een nieuw gezicht ziet. Weet dat wij ons goed kunnen inleven in uw teleurstelling.  

Toch willen wij u vragen begrip te houden voor deze veranderingen. Bij eventuele vragen over bovenstaande  kunt u een e-mail te sturen naar onze praktijkmanager mw. H. Lindhout op info@huisartspraktijkmsf.nl.  Zij beantwoordt uw vraag graag.  

 

Met vriendelijke groet namens het gehele praktijkteam,  

Mw. S. Fonderson  
Huisarts en praktijkeigenaar Huisartsenpraktijk MSF 

 

Inschrijven

De praktijk is beperkt open voor nieuwe inschrijvingen. Mail voor meer informatie naar info@huisartspraktijkmsf.nl. Of vul het onderstaande formulier in.

Persoonlijke informatie
Contactgegevens
Verzekeringsgegevens
Medische informatie
Voorkeur apotheek